Detaljregulering for hyttefelt Leidland sendes ut på en ny, avgrenset høring. 

I plankart

  • Justeringer av byggeområdene for fritidsbolig samt veg og tursti, som beskrevet i vedlegg.
  • BFF3 får 5 tomter i stedet for 4.
  • Plangrensen er justert blant annet for å få med kulturminnefunn i sjø med hensynssoner.

I bestemmelsene:

  • Størrelsen på hyttene vil følge nylig vedtatt kommunedelplan for fritidsbebyggelse og det kan tillates inntil 70 m2 med 5,5 m mønehøyde.

Alle dokumenter er tilgjengelige her på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/høringer, og kan fås ved henvendelse til Veiledningstorget, Lerviksgården 2. etg. Frist for å komme med merknader til endringene er 2. oktober 2023. Innspill sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no . Dersom en har spørsmål til endringene kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 454 65 308.

Endringer begrenset høring.pdf
Plankart.pdf