Avgrenset høring – Endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr. 60 bnr. 332 m.fl.

Planteknisk utvalg vedtok på møtet den 13.06.22, sak 063/22, å legge endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr.60 bnr. 332 m.fl. skulle legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan- og bygningslovens §12.10 og §12.11. I saken ble det vedtatt å regulere barnehagens areal mot nordøst for å tilrettelegge for utvidelse, samt å opprette ny parkeringsplass i forbindelse med barnehagen og åpne opp for at 3 av boligområdene kunne bestå av 2-mannsboliger, flermannsboliger eller eneboliger i rekke.
I høringsperioden har det kommet inn innspill på trafikksikkerheten knyttet til kryssing av gate til og fra parkeringsplassen. Det vurderes derfor å legge samleveien i forlengelse av SKV4 til SKV1. Nytt parkeringsareal vil da kunne ha atkomst fra SKV4. Eksisterende kryss med Tueveien saneres og veien stopper etter avkjørsel til boligen på 60/759.

Fordelen med denne løsningen er at trafikksituasjonen ved barnehagen i forbindelse med levering og henting av barn bedre, man trenger ikke krysse vei. Samt at eksisterende parkeringsareal på barnehagetomta kan utnyttes til uteareal for barna i stedet for parkering.

Plankart vil bli justert når endelig avgjørelse for trasè løsning foreligger.

Forslaget til omlegging av samlevei er lagt ut til avgrenset høring på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund hvor en kan få kopi av dokumentene samt at de er lagt ut her på vår hjemmeside.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 16 September 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 995 38 988.

Lengdeprofil og perspektiv

Tua på Hellvik

Tua på Hellvik

Tua på Hellvik

Tua på Hellvik