Planområdet er på ca 300 daa (innenfor plangrensen). Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger i sentrumsnært område, samt støtte opp om utvikling av bydelsenteret på Eie. Området har kort avstand til regionalt trafikknutepunkt på Eie.

Det er vurdert konsekvensutredning, men i samråd med plankontoret i Eigersund kommune er det konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning. Om nødvendig vil det bli redegjort for aktuelle tema, så som trafikkforhold, landskap, estetikk, biologisk mangfold eller lignende. Antatte reguleringsformål er boliger, lekeareal, veg, gang- og sykkelvei, friluftsområde mfl.

Eventuelle kommentarer før reguleringsarbeidet settes i gang, bes sendt til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, innen 02.04. I 2. Kopi av innspill til planoppstart sendes Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter