Planteknisk utvalg har i møte den 09.06.2015 vedtatt å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan for boliger gnr. 13 bnr. 157 mfl i Årstaddalen – PTU sak 120/15 ut til offentlig ettersyn. Dette er en fortetting med 4 boliger med tilhørende funksjoner.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er også lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Relaterte dokumenter

Uttalelser

Høringsperioden er fra 7. august til 18. september 2015.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller ved å bruke skjema under innen 18. september 2015. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.