Planområdet

Planområdet ligger nord for Egersund sentrum på Bakkebø, Slettebø i Eigersund kommune.

Planområdet omfatter eiendommene gnr 45 bnr 283 og gnr 45 bnr 285. Planområdet utgjør et areal på ca. 5,8 daa. Planens begrensning er vist med svart, stiplet linje i figur 2. Det kan bli mindre justeringer av plangrense i planarbeidet. Større endringer vil evt. bli varslet til berørte parter på vanlig måte.

Formålet med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende funksjoner. Eksisterende bebyggelse på eiendommene 45/283 og 45/283 forutsettes revet.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post.

Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post.

Høringsfrist

Frist for innspill er 29.09.16.

Relaterte dokumenter