Melding om oppstart av planarbeid

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hellvik Hus Hellvik AS, melding iht. plan- og bygningslovens §12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang:

DETALJREGULERING FOR BOLIGER DEL AV LASTEINVEIEN, LEIDLAND, GNR 7 BNR 50, 159 mfl. PLANID 20200006

Planområdet ligger nord i Leidlandshagen, på Søra-Eigerøy i Eigersund kommune. Tiltakshaver er Hellvik Hus Hellvik AS.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av om lag 16 nye eneboliger på eiendommene 7/50, 159 og 203. Eksisterende boliger innenfor planområdet inngår i planen.

Planavgrensning

Planområdet utgjør et areal på ca. 19 daa, og omfatter hele og deler av eiendommene gnr. 7 bnr 50, 151, 158, 159, 184, 203, 503, 734, 762 og 880. Planavgrensning kommer frem av vedlagt kart. Mindre justeringer eller innskrenkning av denne kan forekomme i løpet av planprosessen.

Planstatus

I kommuneplan for Eigersund 2018-2030 er området vist som fremtidig boligbebyggelse B21.1 og hensyn landbruk H510. Planområdet er uregulert, med unntak av mindre arealer i nord som omfattes av gjeldende reguleringsplan for PLAN 20090008 Leidlandshagen og PLAN20120001-01 Gang- og sykkelvei Leidlandsfeltet. Arealformål og bestemmelser i gjeldende planer videreføres i ny plan. Detaljplanen erstatter og opphever overlappende deler av gjeldende reguleringsplaner.

Krav til konsekvensutredning

Det er vurdert at planarbeidet ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, da foreslåtte tiltak ikke omfattes av tiltak nevnt i vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning.

Planprosess og medvirkning

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, eller på epost til flekkefjord@arkkso.no med kopi til Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund eller epost til post@eigersund.kommune.no.

Merknad

Frist for merknad er 27.11.2020

Relaterte dokumenter

Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av planforslaget. Det blir også anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn, før planen vedtas i kommunestyret.