Planteknisk utvalg vedtok i møte den 13.06.22, sak 064/22, å legge detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m.fl., med plankart datert 22.03.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 13.05.2022 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

Hensikten med planen er å legge til rette for én ny bolig på 60/725, og tilgrensende arealer er medtatt for å sikre god arealforvaltning og samtidig regulere et tidligere uregulert område. Området er i dag et etablert nabolag, og det er dermed kun 60/725 som er planlagt å endre bruk. Denne tomten samt resterende arealer medtatt i plan er avsatt til LNFR-område i kommuneplanen, men det vurderes at samtlige av arealene er lite hensiktsmessig for landbruksformål.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og alle tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund. Alle relevante dokumenter er også lagt ut på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/høringer. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 19. august 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 454 65 308.

Relaterte dokumenter