Høring og offentlig ettersyn. Detaljregulering for boliger gnr. 60 bnr. 8 - Kvidingsveien, Hellvik

Planteknisk utvalg har i møte den 25.10.16, sak 244/16, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for boliger gnr. 60, bnr. 8 m.fl. i Kvidingsveien på Hellvik med tilhørende bestemmelser sist revidert den 12.12.16, plankart datert den 16.09.16 (revidert etter vedtak i Planteknisk utvalg) og planbeskrivelse datert den 12.12.16, ut til offentlig ettersyn og høring.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund, og på Hovedbiblioteket på Amfi Eikunda.

Merknader

Høringsperioden er fra 6. mars til 24. april 2017. Uttalelser og merknader til planforslaget sendes til post@eigersund.kommune.no eller pr post til Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund. Merk gjerne uttalelsen med nummer 15/586. For spørsmål kan man ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter