Kommunestyret i Eigersund kommune vedtok i møte den 20.06.22, sak 061/22, 19990006-02 Detaljregulering for boliger, Jærveien gnr. 47 bnr. 66 m.fl. - Eie. Planen omregulerer tomt 47/66 fra fritidsbolig til boligbebyggelse med tilhørende funksjoner og legger til rette for adkomst og parkering. 

Vedtatt plan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. 

Sakens dokumenter kan sees ved henvendelse til Veiledningstorget i 2. etasje i Lerviksgården. Alle relevante dokumenter er lagt ut her på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer. 

Vedtaket kan i henholdt til plan- og bygningsloven § 1-9 jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no 
Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2. etasje. Lerviksgården eller til telefon 51 46 80 00.

Filer