Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering for boliger og naust Raudstøbakken, Hovland

Planteknisk utvalg har i møte 19.09.22 vedtatt i sak 091/22 og med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11 at forslag for reguleringsplan for 19770003-03 Detaljregulering for boliger og naust Raudstøbakken, Hovland med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 08.07.2022 skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 4-6 nye båthus i forlengelsen av det eksisterende båthusmiljøet i området. Det åpnes også for parkeringskjeller i tilknytning til én av boligene.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 26.09.22-09.11.22. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på våre nettsider under reguleringsplaner-høring.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen 09.11.22. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret ved Annika Hagen på telefon 454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no 

Relaterte dokumenter