Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m. fl.
2021003

 

Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for detaljregulering for boligbebyggelse på Hellvik. Planområdet er på ca. 6 daa, og ligger på Hellvik i Eigersund kommune. Planområdets avgrensning er vist på vedlagt kart. Plangrensen er ikke endelig fastsatt, og kan bli mindre enn varslet i løpet av planprosessen. Det er viktig for helheten i planarbeidet at planen varsles med tilstrekkelig areal. Planens hensikt er å legge til rette for fremtidig enebolig på eiendom 60/725. Det ønskes etablert enebolig, garasje og redskapsbod med tilhørende funksjoner på eiendommen.

Plantiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Plantiltaket er ikke i samsvar med overordet plan. Tiltaket vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planendringen vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning jf. forskriftens §§ 6-8.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 15.09.21 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no , med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til politisk behandling. Det kan også gå noe tid fra høringsfristen er ute til neste behandling av saken. Det blir igjen anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter