Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 19.09.22, sak 093/22, å legge forslag til detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse datert 18.08.2022 og plankart datert 16.08.2022 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Dette vil bli et av de største områdene for forskningsfjøs i Norge og vil kunne bidra til å styrke den lokale landbruksnæringen. Planen gir rom for en utbygging på om lag 9600 m2 BYA fordelt på 4 forskningsfjøs for ulike dyreslag. Det er allerede etablert et forskningsfjøs i området og en ønsker å utvide denne virksomheten med nye dyreslag. Prima Jæren AS ønsker å utvikle planområdet til ytterligere forskningsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og bærekraft. Prima Jæren AS jobber systematisk med nye konsepter innenfor både svin, storfe og småfe. Planområdet skal benyttes til forskningsfjøs og driftsbygninger i tilknytning til dette og byggeområdet i reguleringsplanen vil være en kombinasjon av landbruksformål og spredt næringsbebyggelse. En vurderer at dette er meget positivt både for landbruksnæringen og vil bidra positivt til å sette Eigersund på kartet innen forskning og utvikling innen landbruket.

Forslagene til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt her på våre hjemmesider.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no  innen 11.  november 2022. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Illustrasjoner

Klikk på bildene for å gjøre dem større.

Tegninger over planene for Prima Jæren Tegninger over planene for Prima Jæren Tegninger over planene for Prima Jæren Tegninger over planene for Prima Jæren Tegninger over planene for Prima Jæren Tegninger over planene for Prima Jæren Tegninger over planene for Prima Jæren

Relaterte dokumenter