Varsel om oppstart - detaljregulering for havnepromenade på strekningen Kirka - Lindøygapet gnr. 13 bnr. 67 m.fl.

Eigersund kommune gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 12-8 og § 12-14, melding om oppstart av Detaljregulering for havnepromenade på strekningen Kirka - Lindøygapet samt mulighet for gangbru til Lindøygnr. 13 bnr. 67 m.fl. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt under og omfatter en rekke eiendommer.  Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

HavnepromenadeReguleringsplanen vurderes ikke å utløse krav om KU.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller epost post@eigersund.kommune.no  innen 25. november 2020. Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 25. november 2020. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.