Høring og offentlig ettersyn - PTU-sak 01723 Detaljregulering for havnepromenade fra Steinbrygga ved kirka til Skriveralmenningen gnr. 13 bnr. 67 m.fl

Planteknisk utvalg har i møte 13.02.2023,  PTU-sak 017/23 - Detaljregulering for havnepromenade på strekningen fra Steinbrygga ved kirka til Skriveralmenningen gnr. 13 bnr. 67 m.fl. skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av havnepromenade regulert til kai på strekningen kirka til Skriveralmenningen i Egersund, slik at det blir mulig å spasere langs sjøsiden av trehusbebyggelsen

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 24.02.2023-07.04.2023. Saksframlegg, planbeskrivelse,  plankart,  bestemmelser m.m. er også lagt ut her på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring og kan lastes ned.

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 07. april 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter