Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Hellvik eneboliger

Kommunestyret har den 28.11.2022 sak 110/22 vedtatt detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m.fl., med plankart datert 22.03.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 13.05.2022.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er også tilgjengelige her på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret på telefon 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter