Planteknisk utvalg har i møte den 09.06.2015 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for jernbaneovergang m.m. på Sleveland – PTU sak 121/15 ut til offentlig ettersyn. Jernbaneverket har i samarbeid med Eigersund kommune utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny jernbaneovergang på Sleveland legger opp til å stenge samtlige fire planoverganger på Sleveland og Kjelland. Som erstatning for de stengte planovergangene foreslås etablert et nytt, sikkert og velfungerende vegnett for alle trafikantkategorier. Planen tar sikte på å erstatte fire planovergangene ved at det etableres 1.100 m kommunal veg til Sleveland, 750 m privat veg til Kjelland, ca 100m ny privat veg til bolig og om lag 100m landbruksveg. I tillegg forutsettes etablert og om lag 350m turveg. Det legges opp til at det etableres tre nye vegbruer, to over Litleåna og en over Sørlandsbanen. Eksisterende undergang under Sørlandsbanen gis status som turveg.

Planen omfatter alt areal som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Totalt er planens areal 122 daa.  I detaljreguleringsplanen er det regulert følgende elementer:

  • · Offentlig veg, kommunal veg Slevelandsveien (lengde 1.100m) inklusive kryss mot rv.42, bru over Litleåna, overgangsbru over Sørlandsbanen og vende / snuplass ved ende av kommunal veg.
  • · Kollektivholdeplass, bussholdeplass lokalisert på rv.42 i kryss med Slevelandsveien.
  • · Fortau / gangveg (lengde 90m) langs rv.42 fra bussholdeplass til kryss med Slevelandsveien.
  • · Privat veg fra Slevelandsveien til gnr./bnr. 115/3 (lengde 110m).
  • · Felles privat veg fra Slevelandsveien til Kjelland (lengde 730m).
  • · Felles privat landbruksveg inklusive bru over Litleåna til landbruksarealer tilhørende gnr./bnr. 115/1, 115/10 og 115/11.
  • · Felles privat turveg (myke trafikanter) langs Sørlandsbanen og på dennes vestside fra ende kommunal veg og gjennom eksisterende undergang på Sørlandsbanen fram til felles privat landbruksveg (total lengde 320m).
  • · Trase for jernbane- arealet avgrenset av eksisterende eiendomsgrenser for Jernbaneverket.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund.

Relaterte dokumenter

Uttalelser

Høringsperiode er mellom 26. juni til 4. september 2015. Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 04. september 2015.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.