Varsel om oppstart - detaljregulering for del av Sandbakkane og Vannbassengan gnr 13 bnr 67 mfl.

Eigersund kommune gir med dette melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang planarbeid med detaljregulering for del av Sandbakkane og Vannbassengan gnr 13 bnr 67 mfl. PlanID 19660003

Planområdet ligger øst for Egersund sentrum, og omfatter del av Sandbakkane og Vannbassengan. Planområdet har et areal på ca. 90,1 daa. Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart. Tiltakshaver er Eigersund kommune.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å sanere og oppgradere eldre reguleringsplan, samt innlemme uregulert og allerede utbygd område i reguleringsplan. Reguleringsplanen oppgraderer til dagens situasjon og det legges ikke opp til ny bebyggelse utover det som ligger i gjeldende reguleringsplaner for området. Grøntstruktur i kommuneplanen sikres i planen.

Planstatus

Kommuneplanen for Eigersund 2018-2030 sentrumsdel viser hele planområdet som boligbebyggelse nåværende. Ny detaljreguleringsplan erstatter hele gjeldende reguleringsplan 19660003 Sandbakken (13-1). Reguleringsformål og reguleringsbestemmelser i gjeldende reguleringsplaner videreføres i hovedsak i ny plan, men oppdateres og moderniseres etter gjeldende lover og forskrifter.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Informasjon og medvirkning

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Eigersund kommunes hjemmeside.

Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 23.12.20 til

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no.

Videre saksgang

Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på̊ at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til behandling. Det kan også̊ gå noe tid fra høringsfrist er ute til neste behandling av saken. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Plangrense for Sandbakkan og Vannbassengan