Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Undheim Maskin AS, melding iht. plan- og bygningslovens § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:

DETALJREGULERING FOR STRØMSTAD BOLIGOMRÅDE GNR. 98 BNR. 1, 2, 6 MFL. PLANID 2013 0005

Planområdet er på ca. 77,3 daa, og ligger på Strømstad, Helleland i Eigersund kommune. Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart, vedlegg 1.

Plangrensen er ikke endelig fastsatt, og endelig planområde kan bli mindre enn varslet. Det er viktig for helheten i planarbeidet at planen varsels med tilstrekkelig areal. Tiltakshaver for planarbeidet er Undheim Maskin AS.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å etablere nytt boligområde i fortsettelsen av eksisterende boligområde på Strømstad, Helleland. Det legges til rette for om lag 46 boenheter som ene- og to-mannsboliger med tilhørende anlegg. Dagens atkomstvei, Eftelandsveien, er smal og har generelt en lav standard som ikke er tilpasset dagens bruk. Plantiltaket medfører oppgradering og omlegging av Eftelandsveien. Planløsninger vil i planarbeidet bli vurdert i samråd med kommunens planmyndighet og interessehavere.

Planstatus

Kommuneplanen for Egersund – indre del med Helleland 2018-2030, viser store deler av planområdet som boligbebyggelse fremtidig (felt B35), LNFR-område og hensyn landbruk.

Mindre del av planområdet i øst og sør omfattes av gjeldende reguleringsplan 19780001 Reguleringsplan for Strømstad, vedtatt i 2005. Ny reguleringsplan vil erstatte overlappende arealer i gjeldende reguleringsplan.

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Plantiltaket vil avvike noe fra overordnet arealformål i kommuneplanen. Siden avviket er mindre enn 15 daa. og at omdisponering av arealene ikke medfører vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, vurderes reguleringsplan ikke å utløse krav til konsekvensutredning jf. forskriftens §§ 6-8.

Informasjon og medvirkning

Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på Eigersund kommunes hjemmeside. Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 12.01.2021 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no.

Videre saksgang

Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.

Det gjøres oppmerksom på̊ at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid til planforslaget er klart til behandling. Det kan også̊ gå noe tid fra høringsfrist er ute til neste behandling av saken. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Relaterte dokumenter