Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering hyttefelt Leidland

Planteknisk utvalg vedtok i møte 13.02.2023, sak 015/23, å legge forslag til detaljregulering for hyttefelt Leidland, gnr. 7 bnr. 689 m.fl. med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 28.11.2022 ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i plankart: 

  1. Hensynssone stormflo 200 årsflom tegnes inn på plankart

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 24.02.2023-07.04.2023. Saksframlegg, planbeskrivelse,  plankart,  bestemmelser m.m. er også lagt ut her på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser og merkander

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 07. april 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med planrådgiver Annika Hagen på 51 46 80 00 / 454 65 308.

Relaterte dokumenter