Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i møte 15.12.2014 har vedtatt følgende reguleringsendring for detaljregulering for Lagård - boliger gnr 45 bnr 19 mfl - del av plan 11-1 (sak 011/15).  Hensikten med planforslaget er å endre eksisterende reguleringsplan for å legge til rette for etablering av etablering av nye boenheter i tillegg til å regulere eksisterende bebyggelse innenfor planområdet i tråd med ny plan og bygningslov.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås, de er også lagt ut på biblioteket samt her på kommunens nettsider.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter