Detaljreguleringsplan for boliger Mjåsundveien, Hellvik. Gnr. 60 bnr. 134, 135 mfl. Høring

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 21.04.20, sak 20/57, å legge ovennevnte reguleringsplanforslag ut på offentlig ettersyn og høring.

Det er ingen gjeldende reguleringsplan i dette planområdet, men planområdet grenser i øst inn mot reguleringsplan for fritidsboliger i Mjåsundveien.

Hensikten med planforslaget

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for inntil fire kjedede eneboliger. Dessuten omfatter planområdet syv eksisterende frittliggende eneboliger i området mellom de planlagte boligene og reguleringsplan for fritidsboliger lenger øst ved Mjåsundveien.

Merknader og uttalelser

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller til post@eigersund.kommune.no, innen 29. juni 2020. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter