Reguleringsplan på offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for boliger gnr. 46 bnr. 29, 222 mfl. - Nyeveien

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 15.02.21, sak 022/21, å legge reguleringsplansaken ut på offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget

Forslaget legger opp til ti nye boliger i planområdet der det i dag står to eneboliger med uthus. Eksisterende bygninger forutsettes revet. Det legges videre opp til at det blir fortau langs Nyeveien og gangveg langs deler av Lundeåna i planområdet.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.03.21 – 23.04.21. Nedenfor finner du lenke til de samme dokumentene.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 23.04.21.

Relaterte dokumenter