Reguleringsplan på offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt, gnr.116 bnr. 192 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 17.02.20, sak 016/20, å legge ut to alternative forslag til reguleringsplan for Egelandsdalen hyttefelt på høring.

Hensikten med planforslaget

Det legges opp til at eldre reguleringsplaner oppdateres til dagens situasjon, med fritidsbebyggelse, tilhørende anlegg og infrastruktur mv., samt å legge til rette for videreutvikling av hyttefeltet, herunder etablering av vannforsynings- og avløpsanlegg. Det legges ikke opp til flere fritidsboliger enn i gjeldende reguleringsplaner. Det foreslås at de fleste fritidsboligene kan økes til 130 m2 BYA, mens 10 fritidsboliger kan ha 90 m2 BYA.

Her finner du de aktuelle dokumentene

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund, samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 30.03.20 – 22.05.20. I den tiden biblioteket og veiledningstorget er stengt, kan man be om å få tilsendt de aktuelle dokumentene i posten dersom det er behov for det.

Merknader og uttalelser

Merknader senes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no, innen den 22.05.20.  Dersom en har spørsmål eller lignende kan man ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter