Detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 2 bnr. 154 mfl., Færevik, Nordre Eigerøy på offentlig ettersyn

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 27.01.20, sak 009/20, at detaljreguleringsplan for boliger, gnr. 2 bnr. 154 mfl., Færevik, Nordre Eigerøy skal legges ut på offentlig ettersyn etter at det var gjennomført noen endringer i reguleringsbestemmelsene og på reguleringsplankartet. Disse endringene er nå gjennomført.

Hensikten med planforslaget

Planområdet er i dag ikke regulert. Det legges opp til at det kan bygges 3 eneboliger i planområdet.

Her finner du de aktuelle dokumentene

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund, samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.03.20 – 24.04.20.

Uttalelser og merknader

Frist for å komme med merknader er den 24.04.20. Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no. Dersom dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter