Reguleringsplan på offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for fritidsboliger BF 23 gnr. 9 bnr. 1, 4 mfl. - Sæstad

Planteknisk utvalg vedtok på møte den 15.02.21, sak 024/21, å legge reguleringsplansaken ut på offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget

Det foreslås at det kan bygges 10 fritidsboliger i området som er merket BF 23 på kommuneplanens arealdel.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04.03.21 – 23.04.21. Nedenfor finner du lenke til de samme dokumentene.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 23.04.21.

Relaterte dokumenter