Reguleringsplan på offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for masseuttak Hegrestad og Gjermestad

Planteknisk utvalg vedtok den 19.10.20, sak 134/20, å legge ovenfor nevnte reguleringsplan på høring og offentlig ettersyn etter at det var gjort endringer i reguleringsbestemmelsene og på plankartet.

Hensikten med planarbeidet

Det legges opp til å regulere de to eksisterende masseuttakene, samt legge til rette for at det vestre området for uttak av masser kan utvides med om lag 30 daa på et område som i dag er innmark, samt regulere uttakshøyde og laveste kotehøyde for å sikre videre drift. Det settes rammer for driftstider, uttaksnivå, etterbruk og lanskapstilpassing.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 10.11.20 – 04.01.21. Nedenfor finner du lenke til saksframlegg, planbeskrivelse, plankart, bestemmelser mv.

Merknader

Merknader og uttalelser sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no, innen den 04.01.21. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter