Reguleringsplan på offentlig ettersyn, Detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde gnr. 22 bnr. 22 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 22.06.20, sak 092/20, å sende detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde gnr. 22 bnr. 22 mfl. på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er at det kan bygges en offentlig parkeringsplass på sørsiden av Stapnesveien, at to fritidsboligtomter tas ut av planen, at stier reguleres inn der de er etablert og at reguleringsbestemmelsene justeres.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 01.07.20 – 01.09.20. Du finner lenke til de samme dokumentene nedenfor her.

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no  innen den 01.09.20. Dersom en har  spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter