Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for boliger mv. gnr. 5, bnr. 11, 18, 29 m.fl. Stie, Nordre Eigerøy

Eigersund kommunestyre har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt  detaljreguleringsplan med bestemmelser og planbeskrivelse for boliger gnr. 5 bnr. 11, 18, 29 m.fl. Stie i møte den 29.10.18 sak 085/18.

Planen legger til rette for at bolighuset kan renoveres, at løen kan erstattes med en mindre enebolig og at det i tillegg kan føres opp en mindre enebolig. Naustet kan rives og erstattes med et naust på 30 m2 BYA.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele- eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3, må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen tre uker fra kunngjøringsdatoen i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund.

Kontakt

Nærmere opplysninger om virkningene av reguleringsplanen med bestemmelser og klageadgangen kan fås ved henvendelse til plankontoret.

Kunngjøring

Plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og saksframlegg er lagt ut på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tre uker fra den 14.11.18.

Relaterte dokumenter