Reguleringsplan på offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 08.06.20, sak 080/20, å legge detaljreguleringsplan for fritidsboliger Tengsastranda, gnr. 49 bnr. 8 mfl. ut på offentlig ettersyn og høring. Det er en gjeldende reguleringsplan for dette planområdet.

Hensikten med planforslaget

Det legges opp til at det kan bygges inntil 17 fritidsboliger fordelt på 12 bygninger, samt felles bygninger og flytebrygge.

Merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 14.08.20. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter