Kunngjøring - Endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr. 60 bnr. 332 m.fl.

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret den 28.11.2022 i sak 103/22 har vedtatt forslag til detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr. 60 bnr. 332 m.fl, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.12.22, plankart datert 26.10.22 og planbeskrivelse datert 27.10.2022.

Formålet med planarbeidet er å legge tilrettelegge for utvidelse av barnehagen og åpne opp for et mer variert bo-miljø på Tua.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kan påklages

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no . Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens hjemmeside.

Relaterte dokumenter

Bilder i saken

Lengdeprofil Tua

Perspektiv

Perspektiv 2

Perspektiv 3