Melding om oppstart av reguleringsarbeid - Endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Ytstebrød, Eigerøy, bnr. 1, 2, 3, 4, 110 mfl.

Eigersund kommune har mottatt varsel om oppstart av endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Ytstebrød.

Hensikten med planarbeidet er bl.a. å legge til rette for atkomstvei i planområdet, samt innregulering av ytterligere om lag ni fritidsboliger i tillegg til de 41 ubebygde tomtene i planområdet. Noen av de ubebygde fritidsboligtomtene kan bli foreslått flyttet til andre steder i planområdet. Det planlegges at fritidsboligene skal tilknyttes vann og avløp. Det vil dessuten bli foreslått privat brygge- og småbåtanlegg.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Karttjenester AS, postboks 158, 4441 Tonstad eller til post@karttjenester.no, med kopi til post@eigersund.kommune.no innen den 31.desember 2020.

Relaterte dokumenter