Det varsles det herved om en mindre endring av reguleringsplanen for Steinbakken på Hovland i Eigersund, jfr. vedlagt kartutsnitt.

Formålet med planen er å omregulere bedehuset (gnr. 8 bnr. 63) til bolig. Etter at bedehuset ble nedlagt for en del år siden, ble det av eieren utleid til feiring av bursdager og lignende. Men grunnet byggets nåværende beskaffenhet, dvs. dårlig, synes det mest fornuftige å erstatte med bolig.

Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og vurderes at det ikke faller inn under verken §§ 6 eller 8. Reguleringsendringen endrer ikke planens intensjon som planverktøy i området, men medfører kun en justering fra bedehus til bolig.

Berørte naboer og et utvalg offentlige instanser varsles samtidig som planarbeidet annonseres på kommunens nettside. Mottatte innspill innenfor fristen kommenteres og evt. endringer innarbeides i plandokumentene, før reguleringsendringen oversendes kommunen for behandling.

Forslagsstiller har vurdert, i dialog med plankontoret i kommunen, at reguleringsendringen kan behandles etter enklere prosess.

Dersom det under høringsrunde eller behandling av reguleringsendringen, mot formodning skulle komme til vedtak om at reguleringsendringen må behandles etter normal planprosess, gjelder denne søknad som melding om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8.

Kommentarer

Eventuelle kommentarer til dette kan innen 15. mars 2023 til

Petter E Seglem
Basthaugveien 10
4374 Egersund

Relaterte dokumenter