Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunalsjef for Levekår.

Nye helseutfordringer og nye behandlingsmuligheter, kombinert med ny bruker- og pasientrolle, fører til endringer i helse- og omsorgstjenesten. Den økende andelen eldre i befolkningen påvirker sykdomsmønsteret. Med høyere alder øker også forekomsten av sammensatte og kroniske sykdommer. Samtidig pågår en økende spesialisering og oppdeling av tjenestene, både faglig og organisatorisk. Utfordringene vi står ovenfor, har ført til en utbredt erkjennelse av at det er behov for endringer for å sikre bærekraft og god kvalitet på helse- og omsorgstjenester. Som et resultat av dette har Samhandlingsreformen trådt i kraft fra 1. januar 2012. En ny grunntanke må etableres.

Formålet med planen er å få et planmessig godt grunnlag for å utvikle bærekraftige tjenester innenfor helse- og omsorg. Dette er nødvendig for å kunne møte fremtidige utfordringer på en kvalitativ og økonomisk god måte. Innbyggere i kommunen skal være friske så lenge som mulig. Den enkelte brukers menneskelige ressurser må støttes i stedet for å tilby kompenserende pleie. Planen gir en oversikt over helse- og omsorgssituasjonen i kommunen i dag. Den belyser hvilke utfordringer man har i møte med Samhandlingsreformen, og anbefaling om tiltak for å imøtekomme den, slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor laveste effektive omsorgsnivå.

Etter fristens utløp vil innspill og merknader bli vurdert og eventuelt bli innarbeidet i det forslag til plan som legges fram politisk for avgjørelse.

Høringsutkastet er lagt ut på plankontoret i Lerviksgården, Rådhuset og på Biblioteket på Amfi samt her på Eigersund kommunes hjemmesider. Uttalelser sendes til Eigersund kommune, plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund innen 20.07.12.

Relaterte dokumenter