Det gjøres herved kjent med at PTU i møte den 21.04.2015 har vedtatt å legge detaljregulering for gang- og sykkelvei RV 502, Hovlandsveien på strekningen fra Eigerøy bro og til Nyåskaiveien (sak 066/15).  Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av gang og sykkelveg på strekningen.

Forslaget til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 04. mai 2015 - 15. juni 2015. Sakens dokumenter er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. Det legges ikke ved papirkopi.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret i Lerviksgården på tlf. 95 88 49 76 eller 51468000.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 15. juni 2015. 

Relaterte dokumenter

Høringsuttalelser

Fyll ut skjema for å sende inn merkander til høring.