Høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering Hafsøy gnr. 46 bnr. 6 m.fl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte 20.03.2023, sak 042/23, at forslag til detaljregulering for Hafsøy gnr. 46 bnr. 6 m.fl. med plankart datert 17.10.2022, planbeskrivelse og bestemmelser datert 24.10.2022 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planens hensikt er å legge til rette for fortetting ved utbygging av boliger med tilhørende fasiliteter på tomten til Låven på Hafsøy. I møtet vedtok Planteknisk utvalg at planen skulle legges ut med et alternativ uten 4 etg med tilhørende illustrasjoner, samt følgende endringer:

  • Tillegg i rekkefølgekrav §2.2 der siste setning endres til:
    • Offentlig fortau o_SF og fartshump med sinuskurve i Hafsøyveien ved nr. 47, gnr/bnr 46/6, skal være ferdig opparbeidet, eller sikret opparbeidet, før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
  • I reguleringsbestemmelsene Punkt 2:
    • 4. 1. e Fasadeplater strykes fra materialvalg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet fram til 23. mai 2023. Plankart, bestemmelser og sak er også tilgjengelige her våre nettsider under reguleringsplaner/høring.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 23. mai 2023. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med planrådgiver Annika Hagen på telefon 51 46 80 00/454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no 

Relaterte dokumenter