Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for ny Eigerøy bro på rv. 426 gnr. 7 bnr. 625, gnr. 47 bnr. 63 m.fl.

Planteknisk utvalg har i møte 20.03.2023,  PTU-sak 032/23 - detaljregulering for ny Eigerøy bro på Rv. 426 gnr. 7 bnr. 625, gnr. 47 bnr. 63 m.fl. med bestemmelser 09.01.2023, plankart datert 23.12.2022 og planbeskrivelse datert 07.02.2023 skal legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny bru til Eigerøy der målet med planarbeidet er å gi bedre framkommelighet til Eigerøy, særlig for tungtrafikk. Videre har prosjektet som mål å øke andelen syklende og gående over brua, og bedre trafikksikkerheten for alle brukergrupper. Eksisterende bru over Nysundet mellom Eigerøy og fastlandet ble bygget i 1951 og har en bredde og en bæreevne som begrenser trafikken i dag, og den fremstår som en flaskehals for tunge kjøretøy som skal til og fra øya.

Forslaget til reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.03.2023-05.05.2023. Høringsfristen må overholdes pga. saken skal til politisk behandling i juni i Kommunestyret. Alle sakens dokumenter inkludert saksframlegg, planbeskrivelse,  plankart,  bestemmelser m.m. er også lagt ut her på kommunens hjemmeside www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring og kan lastes ned.

Uttalelser og merknader

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 05. mai 2023. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret i Eigersund kommune ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller 958 84 976 eller Statens vegvesen ved prosjektleder Geir Strømstad på telefon 488 99 798 eller e-post til geir.stromstad@vegvesen.no.

Relaterte dokumenter