Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for del av Husabø skole- og idrettsområde

Planteknisk utvalg har i møte 19.09.22 vedtatt i sak 092/22 og med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 og § 12.11 at forslag til reguleringsplan 19660001-01 detaljregulering for del av Husabø skole- og idrettsområde med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 23.08.2022 skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planarbeidet sanerer og oppgraderer den eldre reguleringsplanen i området, og innlemmer tidligere uregulert og utbygde områder. Hensikten med planen er å ivareta behov ved fremtidig utvidelse av skoleområdet rundt Husabø barne- og ungdomsskole og sikre de nødvendige arealene. Foruten Husabø skoleområde reguleres boliger, idrettsanlegg, park og nødvendige samferdselsarealer.

Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 05.10.22-16.11.22. Plankart, bestemmelser og sak er også lagt ut her på www.eigersund.kommune.no.

Uttalelser og merknader

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen 16.11.22. Dersom en har spørsmål kan en ta kontakt med plankontoret ved planrådgiver Annika Hagen på telefon 454 65 308 eller epost annika.hagen@eigersund.kommune.no

Relaterte dokumenter