Planen er forankret i rådmannens lederteam som har vært styringsgruppe for arbeidet, og gir føringer for kommunens utvikling innen digitale tjenester og IKT-investeringer i planperioden.

Strategiplanen bygger opp under kommunens visjon og verdier og støtter opp under kommuneplanens mål og strategier samt regionale og nasjonale føringer. Hovedmål for planen er å skape gode og digitale brukeropplevelser. Eigersund kommune skal benytte teknologi på en innovativ måte for å muliggjøre bedre tjenestekvalitet, bedre dialog med tjenestemottakere og sikre effektiv ressursbruk i kommunen – hele tiden med brukernes behov i sentrum.

Innspill

Frist for å komme med uttalelser til planen er 1. juli 2020. Innspill sendes per e-post til turid.verstad@eigersund.kommune.no

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med IKT-leder Turid Verstad på overnevnte e-postadresse.

Relaterte dokumenter