Beredskap i Eigersund

En bistår kommunens virksomheter med planlegging av beredskapstiltak og gjennomfører nødvendig oppøving. I tillegg fører en tilsyn med kommunens samlede beredskapsplaner. Innen risiko- og sårbarhetsanalyser har etaten en rådgivingsfunksjon.

Telefon

Kontaktinformasjon - vakt og beredskap.

Kontaktinformasjon for kriseledelse i Eigersund kommune, samt sentrale vakttelefonnummer ved behov for akutt hjelp.

Oversvømmelse i lundeåne

Beredskap

Kommunebedriften rår over store ressurser i form av kompetanse, bygg, anlegg og allsidige driftsmidler. Den omfattende og vidtfamnende tjenesteproduksjonen krever en organisering av kommunens samlete virksomhet som er tilpasset varierte utfordringer, ofte med krav til raske beslutninger.
Kystverket

Varsling om akutt forurensning

Alle som oppdager akutt forurensning og/eller forurenser plikter å varsle om dette. Akutt forurensning fra landbasert virksomhet varsles til nødnummer 110.

Bo og servicesentre, blå himmel

Om krise og krisehåndtering

Krisehåndtering kan betegnes som summen av den aktivitet og de tiltak som en virksomhet gjennomfører på grunn av krisen for å sikre liv, helse, samfunnsviktige funksjoner, materielle verdier, begrense skadeomfang og bringe krisen til opphør.
Oversvømmelse med biler

Beredskapsplaner

For å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en god måte, har Eigersund kommune utarbeidet en rekke beredskapsplaner. Planene er retningsgivende i krisesituasjoner. Det skal utarbeides og/eller er utarbeidet beredskapsplaner innen flere områder.

hus.png Beredskapstelefoner
  • Brann: 110
  • Politi 112
  • Ambulanse: 113

Flere telefonnummer finner du her

filer.png Filer for nedtlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
404Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
240Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
112Kb  

 

Offentleglova

Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Unntak fra denne hovedregel krever hjemmel i lov eller forskrift. Dersom et dokument ikke er omfattet av en slik lovforankring, kan det ikke nektes innsyn. Les mer.