Startsiden/Kommunalt/Planer/Høringer/Rapport barnetråkk

Rapport barnetråkk

print.png email  .png
Sykkel i gågata

I løpet av våren 2017 ble det gjennomført Barnetråkkregistrering ved skolene i Eigersund kommune. Barnetråkk er et digitalt verktøy som lar barn fortelle myndighetene hvor de ferdes og oppholder seg, og hva de ønsker endret ved nærmiljøet.

Barn og unge har lovfestet rett til samfunnsdeltakelse gjennom Plan- og bygningslovens § 5-1: Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

I oppstartsfasen av revideringen av Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune, ønsket vi å få et ekstra fokus på gående og syklende med en egen plan med oversikt og forslag til tiltak for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå eller sykle. Barnetråkk er et verktøy som gir barna mulighet til å si sin mening om nærområdet, veiene de ferdes på og hvordan dette bør være i fremtiden. Dette danner grunnlag for tiltak og prioriteringer i den reviderte Trafikksikkerhetsplanen.

Relaterte dokumenter

Opprettet 6. juli 2017 av Sem Hadland.