Planen er utarbeidet av en prosjektgruppe nedsatt av levekårsjefen.

En delplan for feltet kultur(KP) har som intensjon å ta opp i seg nye utfordringer og visjoner for utviklingen av kultursektoren. Det er viktig å se alle del-elementene i en sammenheng slik at kulturlivet fremstår og utvikles som et attraktivt satsningsområde for byen, kommunen og regionen.

Det meste av livet sier vi enten at det er for seint eller at det er for tidlig, slik er det også i kulturpolitikk. Det må hele tiden foretas valg og prioriteringer som får konsekvenser for fortiden, nåtiden og fremtiden. Kultur er bakteppet i våre liv, i byen vår og i storsamfunnet. Kultur gjør livene våre rikere, gir mening og innhold. Kulturens egenverdi er udiskutabel, men vanskelig å måle. Planen skal søke å gi et bilde av Eigersunds kulturliv, aktivitetsnivå og rammebetingelser, skal skape bevissthet, peke på behov og utfordringer og tydeliggjøre oppgave- og ansvarsfordeling. Kulturplanen skal være dynamisk ved at den tar utgangspunkt i historie og identitet og samtidig fokusere på utviklingspotensialet.

Planens formål er også å være en inspirasjonskilde der en gjennom vyer og visjon, prøver å synliggjøre et mulighetsrom og noe å strekke seg etter samt peke på konkrete tiltak og prosjekt i planperiode. Vi trenger et rikt kulturliv som gir liv og glede i byen. Et kulturliv som sikrer mangfold, kreativitet og nytenkning på tvers av samfunnsområdene.

Planen er også lagt ut på kommunens hjemmeside under planer/høring og frist for å komme med merknader er fredag 20. april 2012 og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter