Kunngjøring - detaljregulering boliger, forretning m.m. Gruset gnr. 46 bnr. 1062 m.fl.

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret den 28.11.2022 i sak 111/22 har vedtatt forslag til til  reguleringsendring for boliger, forretning m.m. Gruset gnr. 46 bnr. 1062 m.fl med tilhørende dokumenter.

Hensikten med planen er å legge til rette for næring og bolig som er i tråd med  kommuneplanens sentrumsformål. Planforslaget er en endring av gjeldende plan fra 2013 som regulerte området til hotell. Det er nå planer om å bygge et nytt forretningsbygg (dagligvarebutikk)

med varemottak, samt muligheter for tjenesteyting (kafé, bakeri e.l.) samt noe kontorlokaler. Videre legges det opp til å bygge 3 boligblokker som legges ut mot vannet og delvis oppå næringsbygget med 40 leiligheter. Det legges opp til å etablere sammenhengende offentlig havnepromenade rundt

tomten som del av prosjektet. Gjeldende regulering opprettholdes for parkeringsplassen og kollektiv[1]terminal på Gruset. Kommunedirektøren vurderer at planforslaget følger opp sentrale føringer i kommuneplanen om bl.a. å tilrettelegge for aktivitet i sentrum herunder å lokalisere nærings[1]områder og boliger i gangavstand til sentrum samt promenade.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kan påklages

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no.

Kontakt

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter