Kunngjøring – Reguleringsendring etter forenklet behandling – Justering av bestemmelse for ordinær landbruksdrift gnr.18 bnr.19, Dyrnes

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 040/22 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for 19770001 – Dyrnes og 20110008 – Dyrnesbakken som medfører justering av:

Plankart:

  1. Hensynssone H730, automatisk fredet kulturminne, påføres plankartet jfr. kartdata fra Askeladden.

Bestemmelser:

  1. § 4.4 i bestemmelsene justeres for planID 20110008 – Dyrnesbakken jfr. søknad datert 01.11.2022:
    «Friluftsområde land. På disse områdene kan det ikke oppføres bygginger. Ordinær landbruksdrift er tillatt for gnr.18 bnr.19».
  2. § 4.5 tilføres i bestemmelsene for planID 20110008 – Dyrnesbakken, jfr. uttale fra Rogaland fylkeskommune datert 23.11.2022.
    «Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i §6, tidligere nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis ikke vedkommende myndighet bestemmer noe annet. Uten tillatelse av vedkommende myndighet må det ikke foretas pløying og annet jordarbeid dypere enn tidligere. Tiltak utover beiting og slått må sendes til Rogaland fylkeskommune for uttale».
  3. § 12 i bestemmelsene justeres i planID 19770001 – Dyrnes jfr. søknad datert 01.11.2022.
    «Friområder skal opparbeides og behandles etter særskilt plan, godkjent av kommunen. Ordinær landbruksdrift er tillatt for gnr.18 bnr.19».

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Hensikten med reguleringsendringen er å tillate ordinær landbruksdrift i områdene regulert til friluftsområde for gnr.18 bnr.19. Det har vært drevet ordinær landbruksdrift i friluftsområdet i mange år, men man ønsket nå å fylle på masser på 2,3 dekar for gnr.18 bnr 19 i planID 19770001 – Dyrnes. Dette måtte søkes om, for at dette skulle kunne gjennomføres ble man nødt til å endre bestemmelsene for området. Friluftsområdene i planID 20110008 – Dyrnesbakken ønskes å vedlikeholdes ved å kunne drive ordinær landbruksdrift som beitedyr og gjødsling, slik at det vil være enklere å benytte seg av friområdet.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er tilgjengelige på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter