Kunngjøring – Reguleringsendring etter forenklet prosess – justering av formåls og reguleringsplangrense fritidsboliger Tråsavik gnr. 60 bnr. 669 m.fl.

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 042/22 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planID 20000002 – Fritidsbebyggelse gnr.60 bnr.33 Tråsavik  og 19980006 – Hyttefelt Tråsavik G/Bnr 60/62 som medfører justering av de delene av fritidsboligeiendommene som inngår i formålet «friluftsområde». Eiendommene endres til formålet «fritidsbebyggelse» og overføres fra planID 20000002 – Fritidsbebyggelse gnr.60 bnr.33 Tråsavik til planID 19980006 – Hyttefelt Tråsavik G/Bnr 60/62.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter