Kunngjøring – Reguleringsendring etter forenklet prosess – Justering av byggegrense mot fylkesvei samt plassering av ny garasje gnr. 7 bnr. 146, Hovlandsveien 22

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 037/22 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planID 19990002-01 – Detaljregulerin g svanavågen industriområde, gnr. 7 bnr.146 som medfører justering av plankartet. Byggelinjen justeres og garasjen påføres plankartet jfr. situasjonskart datert 23.11.22.
Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens nettsider under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter