Kunngjøring – Reguleringsendring etter forenklet prosess gnr. 5 bnr. 221 – Myklebust

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 041/22 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planID 20030006 – BF8 Myklebust, gnr.5 bnr.221 som medfører at byggnr. 24892921-0 merking i plankartet endres fra «Bygg som skal fjernes» til «Eksisterende bygg som inngår i planen» og merkes som redskapsbod, Rb i plankartet. Bygget benyttes som bod for oppbevaring av båtutstyr og diverse lagring og er i strid med gjeldende bestemmelser for felles grøntområde. Det er allikevel vurdert utfra bodens størrelse og dens plassering et stykke fra stien ned til sjøen, at den vil ha liten påvirkning på grøntområdets bruk og funksjon og vil ikke virke privatiserende på området.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, jf. 12-14.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er tilgjengelige på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter