Kunngjøring - Reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av formålsgrense - bredde på rabatt mot parkeringsplass Berentsens brygghus

Kommunedirektøren har på delegert fullmakt i sak 001/23 vedtatt en reguleringsendring etter forenklet saksbehandling i reguleringsplan for planID 20100010 – Indre Vågen som medfører justering av plankart:

Formålet annen veggrunn – grøntareal reduseres fra 1,2-1,7 meter til 1 meter gjennomgående bredde mellom Gang-/sykkelveg og parkeringsplass for Berentsens Brygghus jfr. situasjonskart datert 16.01.2023.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Bredden for formålet «annen veggrunn – grøntareal» varierer fra 1,2-1,7 meters bredde, det ble søkt om å redusere bredden til 60 cm. En har gjort en vurdering av tiltaket og funnet at man av trafikksikkerhetsmessige hensyn, estetikk og beplantningsmuligheter bør ha minimum bredde på 1 meter for formålet grøntareal. Bredden reduseres da med 20-70 cm for formålet.

Vedtatte reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås. Alle dokumenter er tilgjengelige på kommunens nettsider www.eigersund.kommune.no under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Kontakt

Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund innen 3 uker fra kunngjøring på nettsiden. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter