I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr. 16, bnr. 5   Planid 20160003,  Ribelen, Puntervoll  i Eigersund kommune.

  • Tiltakshaver er BS Graveservice AS
  • Forslagsstiller og utførende plankonsulent er Ravi Rådgivning AS.

Området som skal reguleres ligger sør vest  for Eigersund by. Planområdet omfatter Ribelen og er ca 41 daa. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF, jordbruk . Den varslede plangrensen er over flere gnr, dette er gjort for å sikre tilstrekkelig areal til vegløsning, og avgrensningen vil kunne justeres noe undervegs i prosessen. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området til masseuttak og  deponi. Som etter hvert vil bli opparbeidet til dyrket jord til jordbruksformål.

Planen utløser ikke krav om konsekvens utredning etter vedlegg l og ll.

Iht plan og byggningsloven § 17-4. gis det også melding om at det vil bli forhandlet fram en utbyggingsavtale.

Kjente grunneiere og naboer blir varslet direkte. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 25 november 2016 til Ravi Rådgivning AS, Alvaliå 24, 4365 Nærbø eller på e-post tilravi@lyse.net.

Relaterte dokumenter