Reguleringsplan på offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572 mfl.

Planteknisk utvalg vedtok i møte den 22.06.20, sak 105/20, å sende detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572  på høring og offentlig ettersyn etter at det var gjennomført endringer på plankart og bestemmelser for alternativ 1.

Hensikten med planarbeidet

Det er to alternative reguleringsplanforslag, ett med adkomst via Humlestadgaten (alt. 1) og ett med hovedadkomst via ny vei til Vågsgaten / Jernbaneveien (alt. 2). Begge alternativene legger til rette for bygging av en boligblokk med 25 boenheter i 5 etasjer pluss en kjelleretasje og tre boenheter foran kjelleretasjen. To eneboliger foreslås revet.

Aktuelle dokumenter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund i tidsrommet 8. september - 20. oktober 2020. Nedenfor finner du lenke til saksframlegg, planbeskrivelse, plankart, bestemmelser mv.

Merknader

Uttalelser eller merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 20.10.20. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00.

Relaterte dokumenter