Kristiansen & Selmer-Olsen AS varsler, på vegne av Norrøn Hus Prosjekt AS i medhold av plan- og bygningslovens §12-8 om at følgende reguleringsplanarbeid er satt i gang:

Detaljregulering gnr. 46 bnr. 6 Hafsøy

Kart over låvenPlanområdet er på ca. 2 daa og omfatter gnr/bnr 46/6 Planavgrensning som vist på kartutsnitt under. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting ved utbygging av boliger med tilhørende anlegg på eiendom gnr/bnr 46/6 på Hafsøy i Eigersund kommune.

Tiltakshaver er Norrøn Hus Prosjekt AS.

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og utløser ikke krav til konsekvensutredning, jfr. kap 2. §§ 6-8 i forskrift om konsekvensutredning.

Merknader

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller flekkefjord@arkkso.no, med kopi til Eigersund kommune, post@eigersund.kommune.no.

Frist for merknad er 18.02.2022. Merk innspill med: Oppstartsvarsel: 3211/detaljregulering gnr 46 bnr 6 Hafsøy.

Relaterte dokumenter